•  
 • English
 •  
 • Thai
 •  
 • Japanese
 •  
 • Korean
Language

พระธรรมทูต ณ วัดพุทธรังษี โซล เกาหลีใต้

 • พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์
 • ประเทศออสเตรเลีย ประธานก่อตั้งวัดพุทธรังษี โซล ประเทศเกาหลีใต้
 • ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาส
 • วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 • พระจิตศักดิ์ ฐานุตตโม Phra Jitsak Darisu
 • นามสกุล ดำริสุ วิทยฐานะ ปวช., ปกศ. สูง
 • หน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจ ดำรงแบบพระกรรมฐาน
 • คติธรรมประจำใจ จงมองดูจิตตน ดีหรือชั่วออกมาจากจิต
 • พยายามฝึกจิตให้รู้จักอันไหนควรปฏิบัติอันไหนควรละควรวาง