•  
 • English
 •  
 • Thai
 •  
 • Japanese
 •  
 • Korean
Language

พระธรรมทูต ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ญี่ปุ่น

 • พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์
 • ประธานก่อตั้งวัดป่าพุทธรังษี โคคุโบะ อิซึ ชิซุโอะกะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
 • เป็นวัดคณะธรรมยุตแห่งแรกในญี่ปุ่น เมื่อ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒
 • พระพิชัย ฉินนฺกาโม (หลวงตาซันเดย์) PHRA PHICHAI THALAKORN
 • นามสกุล ถาละคร วิทยาฐานะ น.ธ.เอก พระธรรมทูตรุ่นที่ ๑๕
 • ตำแหน่ง เจ้าอาวาส, หน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจ
  ดำรงแบบพระกรรมฐาน
 • ดูแลสำนักสงฆ์อีก ๓ แห่ง สอนกรรมฐาน(พิเศษ)เช้าทุกวัน
 • ความสามารถพิเศษ ทรงพระปาฏิโมกข์,นวกรรม
 • คติธรรมประจำใจ ความอดทน
 
 • พระพิทักษ์ ธนปญฺโญ PHRA PITAK VISESPHOSRI
 • วิทยฐานะ น.ธ,เอก,ปวส.
 • หน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจ ดำรงแบบพระกรรมฐาน, งานเลขนุการ
 • ความสามารถพิเศ ภาษาญี่ปุ่น,คอมพิวเตอร์
 • คติธรรมประจำใจ “อตฺตนา โจทยตฺตานงฺ จงกล่าวโทษโจทความผิดของของตัวเสมอ”